Home » Umelá inteligencia a kognitívne vedy

Umelá inteligencia a kognitívne vedy

UIKV: Umelá inteligencia a kognitívne vedy
Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta
UPJŠ Košice
Letný semester 2018

Vyučujúci: Norbert Kopčo, Laboratórium vnímania a kognície, norbert.kopco@upjs.sk, Jesenná 5, č. dv. T2.16, tel. 234 2450
Konzultanti:
Peter Lokša, peterloksa@gmail.com, Jesenná 5, č. dv. 33
Beata Tomoriová, beata.tomoriova@gmail.com, Jesenná 5, č. dv. T2.16
Prednášky: streda 12:45-14:15 v SA1C03 – zmena (Jesenná 5)

AKTUÁLNE OZNAMY (staršie oznamy uložené na konci)

2018/5/7
– Zajtra prechadzame prednasku 13 & 14 (kolko stihneme).
– Zadanie 4 je zverejnene. Mate do zajtra.
– Hodnotenia zadani a pisomiek – vid email.
– Zaverecnu pisomku by ste mali pisat v 14. tyzdni v case prednasky s Petom. Dovtedy vsetky hodnotenia uzavrieme, aby som vam mohol aj navrhnut znamku.
– Ak sa chcete zucastnit jedneho (al viacerych) experimentov za 5% znamky/experiment, ozvite sa mi.
– Prebieha konferencia Americkej akustickej spoločnosti, čo je jedna z najrelevantnejších vedeckých spoločností pre nás. Broadcasty sa dajú pozerať naživo tu a abstrakt nášho postra je . Pre nás najrelevantnejšie sessions sú:

5/10 9a-12:35p 4app Viemeister; 2p 4pPPa: Sound Localization‚ Spatial Release from Masking‚ and Binaural Hearing with Devices
5/9 8a 9:50a 3aAA Auditory Perception in Virtual‚ Mixed‚ and Augmented Environments (Cosponsored by: PP‚ SC); 12p 3appb Shama Neuroscience lecture

 

Obsah predmetu

Prehľad anatómie, fyziológie a kognitívnych procesov prebiehajúcich v ľudskom mozgu a mysli. Popis nervových centier niektorých kortikálnych funkcií (napr. vizuálny, sluchový a senzomotorický kortex, učenie a pamäť). Základné fyziologické, psychofyzikálne a výpočtové metódy štúdia v neurovedách s dôrazom na uplatnenie výpočtových prostriedkov pri elektrofyziologických meraniach a pri zobrazovaní mozgovej aktivity (napr. magnetická rezonancia). Technické aplikácie neurovedného výskumu.

Prerekvizity

– základy neurobiológie, kognitívnej psychológie
– lineárna algebra, diferenciálne rovnice, programovanie v MATLABe alebo OCTAVE
– resp. dohoda s vučujúcim

Fungovanie predmetu a práca študenta

Dôraz pri výuke bude kladený na individuálnu prácu počas semestra. Účasť na prednáškach je veľmi dôležitá (a bude sledovaná prezenčkou). Počas semestra budú dve povinné písomky, jedna v strede a jedna na konci semestra. Ďalšou požiadavkou je vypracovanie projektu (esej, model, malý experiment). Na základe bodov získaných zo zadaní, projektu a písomiek vám bude v zápočtovom týždni navrhnuté záverečné celkové hodnotenie. Ti, ktorí si ho budú chcieť vylepšiť, môžu prísť na skúšku.

Hodnotenie

Podiel jednotlivých úloh na výslednej známke:
– aktívna účasť na prednáškach 14%
– projekt 20%
– semestrálna písomka 33%
– zápočtová písomka 33%
– prémia: 5% (alebo 10%) známky bude možné získať aj za participáciu na experimentoch v Laboratóriu vnímania a kognície. O možnostiach vás budem podľa potreby priebežne informovať.

Penalizácia pri hodnotení a etika práce

Počet bodov získaný za zadania a projekty sa znižuje o 20% z maximálnej hodnoty zadania s každým načatým týždňom omeškania (čiže po 5 týždňoch sa už nemusíte obťažovať vôbec). Omeškanie sa začína počítať dňom nasledujúcim po cvičení, behom ktorého sa malo zadanie/projekt odovzdať. Každé zadanie, projekt a písomka má odrážať prácu a znalosti toho, kto je na ňom/nej uvedený ako autor. Otázky zo zadaní/cvičení sa budú objavovať aj na písomkách. Pri zadaniach môžete pracovať v skupinách (do 2 ľudí), očakávam ale, že všetci, ktorí sú na zadaní uvedení ako autori, na ňom aj robili. Hodnotenie zadania je relatívne nízke, cieľom totiž je, aby sa každý z vás (resp. každá skupina) pokúsil samostatne nájsť riešenie, ku ktorému vám ja poskytnem komentár, nie aby ste mi poslali to isté skopírované vypracovanie zadania bez toho, aby ste mali páru čo sa tam dialo. Namátkovo budem vypracovanie zadania kontrolovať u všetkých, ktorí sú uvedení ako autori. A ak zistím, že niektorý autor netuší, ako bolo niečo v zadaní urobené, môže to znamenať stratu až 20% celkovej známky pre celú skupinu (t.j., aj pre tých, ktorí zadanie skutočne urobili a vedia vysvetliť, ako bolo spravené). Ešte raz zdôrazňujem, že cieľom je, aby ste na zadaniach robili všetci, nie iba jeden človek za skupinu. Zároveň chcem motivovať tých, ktorí zadanie vypracovali, aby ho len tak neposkytovali ostatným na odpísanie.

Literatúra (niektoré texty sú k dispozícii elektronicky v tomto adresári, ku ktorému je prístup len cez heslo zverejnené na prednáške.)

Primárny zdroj informácií sú PDF súbory prednášok a kniha
Kopčo Norbert (2011) Výpočtová neuroveda (Úvod do modelovania neurofyziologických a behaviorálnych dát), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach. (skratka KVN)

Doplnkové zdroje:
Gazzaniga M. (ed.): The New Cognitive Neurosciences. 2nd ed. MIT Press. 1999 (dostupná elektronicky – na požiadanie sprístupním. Resp. za $15 môžete získať prístup na 5 dní a stiahnuť si ktorúkoľvek z vyše 400 kníh dostupných na CogNete. Výtlačok knihy je aj u mňa.)
Purves et al.: Neuroscience. 2nd ed., Sinauer Associates, 1991 (dostupná vo fulltexte elektronicky. V knihe sa nedá orientovať cez obsah, je ale možné obsah si pozrieť a potom hľadať názov kapitoly.)
Dayan P and LF Abbott: Theoretical Neuroscience – Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. MIT Press, 2001 (ďalej označovaná skratkou TN, dostupná elektronicky)
Gerstner et al.: Neuronal Dynamics: From single neurons to networks and models of cognition. Camb Univ Press 2014 (free online).
Stillings et al.: Cognitive Science: An Introduction, 2nd ed., MIT Press, 1995 (označovaná CSAI, dostupná elektronicky)
Wilson RA a FC Keil: The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. MIT Press, 1999 (MITECS dostupná elektronicky)
Rybár J, Beňušková Ľ a Kvasnička V: Kognitívne vedy. Kalligram, 2002 (označovaná RKV, kópia u mňa)
Posner, M: Foundations of Cognitive Science. MIT Press, 1989 (kópia u mňa)
Kandel ER, Schwartz JH a TM Jessell: Principles of Neural Science. McGraw -Hill, 2000 (kópia u mňa)
Novák M, Faber J a O Kufudaki: Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Grada, 1993 (označovaná NS, dostupná elektronicky)
Marek Dobeš: Základy neuropsychológie.(dostupná elektronicky)
Levine DS: Introduction to neural and cognitive modeling. Lawrence Erlbaum 1991 (kópia u mňa)
Hertz J, Krogh A and Palmer RG: Introduction to the theory of neural computation. Addison-Wesley 1991 (HKP, kópia u mňa)
Kopčo Norbert (2011) Výpočtová a kognitívna neuroveda (Návody na cvičenia), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach.
Kvasnička V and Clementis L (2014) Kognitívna veda v kontexte informatických vied. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Projekty

Podrobnosti k projektom nájdete TU.
Časový rozvrh a hodnotenie:
5. týždeň: odsúhlasená téma projektu (20% známky). Každá skupina napíše, akú tému si zvolila a aké zdroje na jej vypracovanie plánuje použiť. Až keď vám tému schválim, môžete na nej pracovať.
12. týždeň: odovzdaný vypracovaný projekt (80% známky)

Rozvrh prednášok:

Týždeň 1: 13.2. Úvod do neurálnych a kognitívnych vied (prednáška v PDF; animácie/demá uvedené v prednáškach sú dostupné v chránenom adresári)
Štruktúra predmetu a požiadavky, Čo sú neurovedy, Čo je kognitívna psychológia a kognitívne vedy,
Čo je výpočtová neuroveda a neurálne modelovanie, Príklady neurálnych modelov na rôznych úrovniach
Literatúra: KVN (Kap 1 Úvod, prípadne aj Kap 2), TN (Preface), Predslov ku RKV, kapitola M. Dobeša o Kognitvínej psychológii, CSAI kapitola 1 (prípadne aj 2 a 3)

Týždeň 2: 20.2. Prehľad anatómie a funkcií centrálnej nervovej sústavy (CNS) (prednáška v PDF)
Prehľad anatómie, funkcií a historických teórií o fungovaní CNS. Úvod do matematických metód modelovania neurofyziologických dát.
Literatúra: KVN (Kapitola 2,3), NS (strany 19-35, 142-150), PNS (kap. 1 a 19),
R. Wessel, C. Koch, F. Gabbiani (1996) Coding of time-varying electric field amplitude modulations in a wave-type electric fish. J Neurophysiol 75:2280-93 (1996),
Daugman J (2001) “Brain metaphor and brain theory.”
Doplnková literatúra:
Web kniha Neuroscience: The Organization of the Nervous System, Neural Systems, The Subdivisions of the Central Nervous System
PNS (kap. 1 The brain and behavior a 19 Integration of sensory and motor function)

Hubel DH and Wiesel TN (1959) Receptive fields of single neurones in the cat’s striate cortex. The Journal of Physiology 148, 574–591
DENISE GELLENE David Hubel, Nobel-Winning Scientist, Dies at 87, New York Times

Týždeň 3: 27.2. Metódy štúdia v neurovedách. Senzorické, motorické a asociatívne oblasti mozgu. ( prednáška v PDF)
Literatúra: NS (kap. 1 Mozek a metody zkoumani…)
Videá z osláv 25. výročia zavedenia fMRI v kognitívnej neurovede v r. 2016 obsahujúce aj výklad metódy
Demo Videos of Visual Cognitive Disordes including from Bob Rafal

Týždeň 4: 6.3. Neurón: Anatómia a typy, akčný potenciál ( prednáška v PDF)
Literatúra: KVN (Kapitola 4)
Doplnková literatúra: D. Johnston and S. Miao-Sin Wu, Foundations of Cellular Neurophysiology, Chapter 2, The MIT Press (1995)

Týždeň 5: 13.3. Neurón: Modely aktivácie neurónu, Šírenie signálov v neuróne ( prednáška v PDF)
Literatúra: TN (kap 5.2, 5.3, 5.5, 5.8).

Týždeň 6: 20.3. Neurón: neurálne kódovanie, Synaptický prenos ( prednáška v PDF)
Vyskočil (2001) Pomalý synaptický přenos. Vesmír (80), 13-15
prednášky Christofa Kocha o neurálnom kódovaní ( lokálna kópia, nefunkčný pôvodný zdroj)

Týždeň 7: 27.3. Synaptická plasticita – neurálna báza učenia a pamäti ( prednáška v PDF)
PNS kapitoly 64,65. Knudsen EI (2002) Instructed learning in the auditory localization pathway of the barn owl. Nature 417: 322-328
Wilson RA a FC Keil (1999) The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Heslá: „Memory”, “Memory: Animal Studies”, “Memory: Human Neurophysiology” a „Hippocampus“
Jedlicka P, Benuskova L, Macakova J, Ostatnikova D (2002) Molekulove mechanizmy ucenia a pamati. In: Hulin I (ed) Patofyziologia, 6. vydanie. Slovak Academic Press (SAP), s.r.o, Bratislava, pp. 1183-1199.
Kelemen E, Pašťalková E (2000) O studiu paměti u lidí a zvířat Prostorová orientace u potkanů jako model pro studium paměti u savců. Vesmír.

Youtube prednáška Jennifer Groh: Space and Memory z online kurzu The Brain and Space

Týždeň 8: 3.4. Psychológia pamäti a učenia ( prednáška v PDF)
Gluck MA, Myers CE (2000) Gateway to Memory. MIT Press. Kapitola 2: Introduction
Corkin, S. (2002) What’s new with the amnesic patient H.M.? Nature Reviews Neuroscience 3, 153-160.
Články k súčasnej kontroverzii ohľadom pacienta H.M.:
New York Times, reakcia MIT BCS.
Christopher Nolan (2000) Memento. Celkom zaujímavý (akčný) film o človeku, ktorý trpí anterogradnou amnéziou (stratí schopnosť dlhodobo si čokoľvek nové zapamätať).

Týždeň 9: 10.4. Zrak a videnie: Úvod. Vnímanie jasu, obrysov, farby. Model BCS/FCS. Vnímanie veľkosti a vzdialenosti. (prednáška v PDF)
Literatúra: CSAI kapitoly 12.1, 12.3, 12.5
Web: Flash demo so sériou vizuálnych ilúzií a vysvetleniami, čo nám hovoria o spracovaní vizuálnej informácie v mozgu (z univerzity v Bangore, original link), Veľká zbierka vizuálnych ilúzií IllusionWorks
Grossberg, S. and Todorovic, D. (1988). Neural dynamics of 1-D and 2-D brightness perception: A unified model of classical and recent phenomena. Perception & Psychophysics, 43, 241-277

Týždeň 10: 17.4. Sluch, počutie a sluchová kognícia (prednáška v PDF)
Literatúra: Grantham, D.W. (1995). Spatial hearing and related phenomena. In B.C.J. Moore (ed.), Hearing. Academic: London, pp. 297-345
Hartman, W.M. (1999) How We Localize Sound. Physics Today.
Fechner GT (1860) Elements of psychophysics
Wilson RA a FC Keil (1999) The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Heslá: „Auditory physiology:, „Audition“
Zoznam CD-čok a webov so sluchovými demonštráciami a ilúziami.
Mnohé z nich máme v labe:
CD acompanying the book Brian_Moore__Perceptual_consequences_of_cochlear_damage, Diana_Deutsch_Musical_Illusions_And_Paradoxes, Duda_Auditory_localization_demonstrations, Houtsma_Auditory_demonstrations (some available here)

Týždeň 11: 24.4. Jazyk, psycholingvistika, produkcia a vnímanie reči. (prednáška v PDF)
Literatúra: CSAI kapitola 6, The brain and language, MITECS heslá Speech processing, RKN kapitola 4.
Gick B & Derrick D Aero-tactile integration in speech perception. Nature 462, 502-504.

Týždeň 12: 1.5. Pozornosť (prednáška v PDF)
Literatúra: Pashler HE (1997) Psychology of Attention. MIT Press. Kapitola 1: Introduction. Kapitola 2: Selective attention.
Behrmann, M. & Haimson, C. (1999) The cognitive neuroscience of visual attention. Curr Opin Neurobiol 9, 158-63
Parasuraman R (2000) The Attentive Brain. Kapitola 1: The attentive brain: Issues and prospects. MIT Press.
Kopčo, N, A Ler, and B Shinn-Cunningham (2001). “Effect of auditory cuing on azimuthal localization accuracy,” J. Acoust. Soc. Am. 109(5), 2377 ( poster in PDF)
Zatorre RJ, Mondor TA and Evans AC (1999) Auditory Attention to Space and Frequency Activates Similar Cerebral Systems. NeuroImage 10:544-554
James W. (1890) The Principles of Psychology. Kapitola 11: Attention.
Lavanya Viswanathan and Ennio Mingolla Attention in Depth
Rensinkove demá efektu „change blindness“
Phylishin Z (2000) Situating vision in the world. Trends in Cognitive Sciences. 4(5):197-207.
Web: Demá vizuálnej pozornosti from Visual Attention Lab at Rutgers.
DVD dema v labe: Visual Awareness Demonstrations from Dan Simons lab

Týždeň 13: 8.5. Krosmodálne interakcie (sluch, zrak, hmat). (prednáška v PDF)
Literatúra:
Web: Seeing through Sound.
Bor et al. (2014) Adults Can Be Trained to Acquire Synesthetic Experiences. Nature Scientific Reports, 4, Article number: 7089
Doplnkova literatura: Náš článok o krosmodálnych interakciách / bruchomluveckom efekte u ľudí a opíc:
Kopco, N, I-F Lin, BG Shinn-Cunningham, and JM Groh
(2009). Reference frame of the ventriloquism aftereffect. Journal of Neuroscience, 29(44):13809-13814

Týždeň 14: 15.5. zlúčená s prednáškou 13 Ostatné témy štúdia mozgu a mysle (vedomie, emócie, motivácia, rozhodovanie a myslenie)
Literatúra: Heslo Emotions z Purves et al.: Neuroscience.
PICARD, R. W. (1997) Affective Computing. The MIT Press.
Kapitola M. Dobeša o Kognitvínej psychológii, Mindfulness research

(Týždeň 14: individuálne prednaska Michaela Gazzanigu na meetingu Cognitive Neuroscience Society v Bostone v marci 2018 alebo videoprednáška Daniela Denneta z 30.10.2017 v Prahe)

Rozvrh cvičení (predbežný)

Týždeň 1: Úvod do Matlabu: MATLAB Onramp – klikni na obrázok v sekcii “Learn Interactively” (alebo pozri aj video Ako začať / Getting Started), Základné príkazy MATLABu od cvičiaceho (doplnkové zdroje: starší úvod do MATLABu/OCTAVE, Úvod z MIT, Getting Started od Matworks (PDF), zdroje/príručky uvedené v sekcii Užitočné linky – aj v češtine)
Týždeň 2: matlab a zadanie 1 (info k zadaniu1 je tu, odovzdať do začiatku cvika 4. týždni)
Týždeň 3: matlab a zadanie 1
Týždeň 4: diskusia k projektom – popis elektronických zdrojov; odovzdať zadanie 1
Týždeň 5: zadanie 2 (odovzdať do začiatku cvikav 7. týždni); odovzdať návrh projektu;
Týždeň 6: odovzdat Z1, praca na z2
Týždeň 7: praca na projekte, odovzdať zadanie 2
Týždeň 8: semestrálna písomka, zadanie 3 (odovzdať do začiatku cvika v 10. týždni)
Týždeň 9: práca na projekte
Týždeň 10: odovzdať zadanie 3
Týždeň 11: zadanie 4 (odovzdať do začiatku cvika v 13. týždni)
Týždeň 12: odovzdať projekt
Týždeň 13: odovzdať zadanie 4
Týždeň 14: zápočtová písomka, uzatváranie známok

Užitočné linky (ak nájdete ďalšie užitočné linky, môžete mi ich poslať)

Svetové organizácie: Cognitive neuroscience society, Cognitive science society, Society for neuroscience, Human Brain Mapping, sluchové a multimodálne: Association for research in otolaryngology, Acoustical Society of America, European Acoustics Association, International Multisensory Research Forum
Slovenské/české/stredoeurópske súvisiace linky: Kognitívna veda na UKom (+ http://www.meicogsci.eu/ s Vienna / BP / Ljublana), Neuroveda na Neurobio ústave SAV KE (ale aj Spoločenskovednom ústave a Ústave exp. fyziky) KE, Konferencia Kognícia a umelý život, http://cognitivescience.cz/, Spolocnost pre kognitivnu vedu a filozofiu.
Neurovedy všeobecne: fakty a obrázky, viac faktov, biofyzika, Nobelove ceny, simulátor Goldmanovej rovnice, elektrofyziológia,
Sluch: EarLab
Zrak: časopriestorové receptívne polia v LGN a V1, citlivosť na orientáciu
Neuroanatómia: databáza nervových prepojení, 3-rozmerná anatómia mozgu, digitálny atlas LGN, múzeum mozgov, morfológia, anatómia mozgu, zoznam stránok, MPG animácie
Modelovanie: prehľad simulačného softvéru, Genesis, Neuron, recenzie, The Virtual Brain, Two Ears
Príručky MATLABu/ OCTAVE (voľne šíriteľný software kompatibilný s MATLABom): interaktívny úvod MATLAB Ontramp (klikni na obrázok v sekcii “Learn Interactively”), originálna dokumentácia, video Getting started, krátky úvod v češtine, z MIT v angličtine.
Matematika: Štatistika (v slovenčine), MathWorld, Numerické recepty
Jazykové pomôcky: Krátky slovník slovenského jazyka, Veľký lekársky slovník, Anglicko-český lekársky slovník (nie vždy dostupný), Anglický výkladový slovník s výslovnosťou
Interviews a popularizačné prednášky: Fresh Air with Oliver Sacks (autor knihy The man who mistook his wife for a hat)

STARÉ OZNAMY

2018/5/1
– Zajtra prechadzame prednasku 11 (Jazyk). Je zverejnena prednaska aj prednaska 12 (Pozornost), z ktorej by sme mali prejst prvu polku.
– Zadanie 4 je zverejnene. Mate na neho este tyzden. Uvod zajtra.
– Hodnotenia zadani a pisomiek – vid email.
– Zaverecnu pisomku by ste mali pisat v 14. tyzdni v case prednasky s Petom. Dufam, ze do vtedy vsetky hodnotenia uzavrieme, aby som vam mohol aj navrhnut znamku.
– Ak sa chcete zucastnit jedneho (al viacerych) experimentov za 5% znamky/experiment, ozvite sa mi.

2018/4/24
– Zajtra prechadzame prednasku 10 (Sluch). Je zverejnena prednaska aj prednaska 11, a skusime ju aspon zacat. Prednasku 9 sme nedokoncili – dohodli sme sa, ze si to doberiete sami.
– Zadanie 3 – mozeme sa dohodnut, ze na neho mate do zajtra.
– Zadanie 4 je zverejnene. Mate na neho 2 tyzdne. Uvod zajtra.
– Hodnotenia zadani a pisomiek dufam coskoro – Peto uz vraj nieco opravit.
– Ak sa chcete zucastnit jedneho (al viacerych) experimentov za 5% znamky/experiment, ozvite sa mi.

2018/4/17
– Je zverejnena prednaska 10. Najprv dobehneme prednasku 9.
– Zadanie 3 – odovzdat v tomto tyzdni.
– Hodnotenia zadani a pisomiek dufam coskoro.
– Ak sa chcete zucastnit jedneho (al viacerych) experimentov za 5% znamky/experiment, ozvite sa mi.

2018/4/10
– Je zverejnena prednaska 9. Najprv dobehneme prednasku 8.
– Zadanie 3 – mate este tyzden.
– Hodnotenia zadani a pisomiek dufam coskoro.
– Ak sa chcete zucastnit jedneho (al viacerych) experimentov za 5% znamky/experiment, ozvite sa mi.
– minuly tyzden prebehla v Bostone vyrocna konferencia Cognitive Neuroscience Society, na ktorej sme sa zucastnili aj my. Nas poster si mozete pozriet tu. Keynote prednasku Michaela Gazzanigu zas tu. A pridali aj video z panelovej diskusie Big data vs Big Theory.
– ak si chcete vylepsit svoje informaticke a neurovedne zrucnosti, mozete sa zucastnit akcie Brainhack Global (2.-6.5.)

2018/4/3
– Zajtra sa stretavate o 12:45 s Petom.
– Prvych 60min prednasky bude pisomka.
– Potom zacneme prednasku 8 (je zverejnena).
– Zaroven by ste mali odovzdat Zadanie 2.
– Zverejnene je zadanie 3, ku ktoremu bude uvod v ramci prednasky.
– minuly tyzden prebehla v Bostone vyrocna konferencia Cognitive Neuroscience Society, na ktorej sme sa zucastnili aj my. Nas poster si mozete pozriet tu. Keynote prednasku Michaela Gazzanigu zas tu.

2018/3/27
– Zverejnena je prednaska 7. My budeme snazit prejst ju aj dokoncit 6.
– zadanie 2 je zverejnene. Mate na neho este 1 tyzden.
– pisomka bude buduci tyzden v case prednasky (prvych 60min. potom zacneme prednasku 8).

2018/3/20
– Zverejnena je prednaska 5 a 6. My budeme snazit prejst cim viac
– zadanie 1 odovzdat do zajtra (21.3.).
– zadanie 2 je zverejnene (povieme si k nemu nieco v ramci prednasky 5). Mate na neho 2 tyzdne.
– pisomka bude v tyzdni 8 v case prednasky (prvych 60min. potom zacneme prednasku 8).

2018/3/13
– Zverejnena je prednaska 4. My budeme snazit prejst ju a dobehnut aj prednasku 3.
– na zadanie 1 mate este tyzden.
– nefunkcne linky by uz mali fungovat (bol problem so servrom). Pokial nieco nefunguje, informujte nas.

2018/3/6 Zverejnena je prednaska 3. My budeme dobiehat prednasku 2, a potom aspon cast prednasky 3. V ramci cvicenia ste si mali nastudovat Matlab Onramp. Teraz je cas zacat robit na 1. zadani (mate na neho 2 tyzdne).

2018/2/27 Kedze predosle dve prednasky odpadli, novu prednasku nateraz nezverejnujem. Zajtra v ramci prednasky by sme sa mali dohodnut aj na tom, aku formu projektu si zvolite (na vyber je: 1. robit zadania z UNV, 2. robit projekt z UNV, 3. robit projekt z UI – vid popis nizsie).

2018/2/27 Kedze predosle dve prednasky odpadli, novu prednasku nateraz nezverejnujem. Zajtra v ramci prednasky by sme sa mali dohodnut aj na tom, aku formu projektu si zvolite (na vyber je: 1. robit zadania z UNV, 2. robit projekt z UNV, 3. robit projekt z UI – vid popis nizsie).

2018/2/26 Prednasku presuvame na stredy 12:45 do SA1C03.

2018/2/19
– Je zverejnena prednaska 2. Ale kedze minuly tyzden kvoli malej ucasti prednaska odpadla, zajtra zacneme prednaskou 1 a budeme sa snazit dobehnut aj prednasku 2.
– Ako je napisane nizsie, jedna z vasich volieb projektu v ramci predmetu je pracovat na zadaniach. Pokial na nich planujete robit, mali by ste si v ramci samostudia prejst Matlab ONRAMP. Potom dole v sekcii Cvicenia je zverejnenie Zadanie 1, a tiez teoreticky uvod k nemu. K zadaniu a k Matlabu budu individualne konzultacie na zaklade vasej poziadavky u mna, Peta alebo Bey.
– Jeden z vas ma v sucasnom case prednasky ciastocny konflikt. Pripravil zoznam alternativnych casov, ktory by mu na prednasky vyhovoval. Mozete si ho pozriet a vyplnit tam, ci v niektorom z tychto alternativnych casov mozete? Je to tu https://doodle.com/poll/8742bkavrnug4u9s a najlepsie bude, ak to rovno vyplnite.

2018/2/12
– Vítajte v novom semestri. Prečítajte si pozorne obsah tohto webu – bude základným módom komunikácie medzi vyučujúcimi a študentmi počas semestra v predmete Umelá inteligencia a kognitívne vedy.
– V tomto roku bude predmet fungovať v prechodnom režime, keďže ho preberám po predošlej vyučujúcej, a do budúcna sa zmení z “Umelej inteligencie” na “Umelú inteligenciu a kognitívne vedy”. Tento rok jeho obsah bude založený na predmete Úvod do neurovied (UNV). Pokiaľ sa nedohodneme inak, hlavnou náplňou predmetu budú prednášky z tohoto predmetu, z ktorých budú aj písomky (o alternatívach sa porozprávame na prednáške: hlavnou je sledovanie prednášok o UI z MIT a konzultácie so mnou; plánujem mať aj nejaké pozvané prednášky kolegov, ktorí sa venujú UI).
– Okrem účasti na prednáškach a absolvovania písomiek sa od vás bude očakávať aj práca na projekte. Tá môže mať 3 podoby:
— vypracovanie zadaní z UNV (viď link)
— vypracovanie projektu, tak ako je definovaný v UNV
— spracovanie témy z Umelej inteligencie, napr. na základe online prednášok z MIT, ktoré vám budú k dispozícii)
– Naviac, ja budem väčšinu semestra preč, takže zvyšné prednášky budú cez skype.
– Pokiaľ vám toto fungovanie predmetu nevyhovuje, resp. nemáte záujem o kognitívne a neurálne vedy, na ktoré bude v tomto roku predmet zameraný, odporúčam zvážiť, že si ho zapíšete v budúcom roku, keď už by mal fungovať v štandardnom móde.
– Meetupy na témy súvisiace s UI:
www.meetup.com/eastcode-sessions/events/247414294/