Home » Matlab a neurokognícia / MATLAB and Neurocognition

Matlab a neurokognícia / MATLAB and Neurocognition

MTL: Matlab a neurokognícia / MATLAB and Neurocognition

Predmet funguje v zlúčenej forme s predmetom Úvod do neurovied s tým, že študenti pracujú len na zadaniach a teda sa učia používať Matlab v neurokognitívnom výskume. / The course is currently merged with Intro to Neuroscience such that the MTL students only work on the assignments, learning how to use MATLAB with applications in neurocognitive research.

Výsledky vzdelávania: Úvod do programovania v MATLABe s dorazom na použitie v neurálnej a kognitívnej vede.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu: navigácia a interakcia, premenné, vektory, matice, operátory, skripty, funkcie,
toolboxy. Skripty pre interakciu s človekom pri behaviorálnych experimentoch. Generovanie
vizuálnych a sluchových stimulov. Analyza a vizualizácia behaviorálnych, neurofyziologických, a
neuroimaging (fMRI, EEG, MEG) dát. Kognitívne a neurálne modelovanie v MATLABe.

Odporúčaná literatúra:
1. Wallisch P, et al. MATLAB for Neuroscientists: An Introduction to Scientific Computing in
MATLAB. Academic Press 2008.
2. Duda R, Hart P, Stork D: Pattern Classification, 2nd Edition, Wiley 2000
3. Stork D, Yom-Tow E: Computer Manual in MATLAB to accompany Pattern Classification,
2nd Edition, Wiley, 2004
4. Lewandowsky S, Farrell S: Computational Modeling in Cognition. Sage, 2011
5. Levine D: Introduction to Neural and Cognitive Modeling, Psychology Press, 2000
6. Dayan P, Abbott L: Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of
Neural Systems. MIT Press 2005.