Home » Matlab a neurokognícia

Matlab a neurokognícia

MTL: Matlab a neurokognícia

Predmet funguje v zlúčenej forme s predmetom Úvod do neurovied s tým, že študenti pracujú len na zadaniach a teda sa učia používať Matlab v neurokognitívnom výskume.

Výsledky vzdelávania: Úvod do programovania v MATLABe s dorazom na použitie v neurálnej a kognitívnej vede.

Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu: navigácia a interakcia, premenné, vektory, matice, operátory, skripty, funkcie,
toolboxy. Skripty pre interakciu s človekom pri behaviorálnych experimentoch. Generovanie
vizuálnych a sluchových stimulov. Analyza a vizualizácia behaviorálnych, neurofyziologických, a
neuroimaging (fMRI, EEG, MEG) dát. Kognitívne a neurálne modelovanie v MATLABe.

Odporúčaná literatúra:
1. Wallisch P, et al. MATLAB for Neuroscientists: An Introduction to Scientific Computing in
MATLAB. Academic Press 2008.
2. Duda R, Hart P, Stork D: Pattern Classification, 2nd Edition, Wiley 2000
3. Stork D, Yom-Tow E: Computer Manual in MATLAB to accompany Pattern Classification,
2nd Edition, Wiley, 2004
4. Lewandowsky S, Farrell S: Computational Modeling in Cognition. Sage, 2011
5. Levine D: Introduction to Neural and Cognitive Modeling, Psychology Press, 2000
6. Dayan P, Abbott L: Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of
Neural Systems. MIT Press 2005.