Home » KUZ_2016_Kopco_abs

KUZ_2016_Kopco_abs

Mechanizmy adaptácie a učenia v priestorovom sluchu

Človek je často vystavený zložitým prostrediam, ktoré sa sústavne menia a v ktorých sa nachádza viacero stimulov naraz. Na to, aby človek správne identifikoval relevantné senzorické podnety, musia sa mozgové mechanizmy spracovania informácie neustále adaptovať s cieľom čo najlepšie sa prispôsobiť špecifikám aktuálnej scény. Zároveň sa tieto mechanizmy neustále učia na základe predošlých skúseností, aby sa dosiahlo zlepšenie používaných perceptuálnych stratégií. V prednáške predstavím niekoľko psychofyzikálnych, neurozobrazovacích a modelárskych štúdií, ktoré skúmali mechanizmy adaptácie a učenia pri vnímaní polohy hovoriaceho v koktail party situáciách, pri sluchovom vnímaní vzdialenosti, a pri učení sa nových fonetických kategórií cudzieho jazyka.

Contact


PI Office:
Room: 2.16T,
Tel: +421 55 234 2450

Behaviour Lab:
Room: 4.03T,
Tel: +421 55 234 2461

EEG lab (as of Sept 2020 moved to Psychology Dept):
Psychology Dept
Room 13
Plato Building
Moyzesova 9
P. J. Šafárik University
Košice
Slovakia

US Google voice number
:
+1 617 299 1253
Fax: +1 484 727 9884

Map