Home » KUZ_2016_Kopco_abs

KUZ_2016_Kopco_abs

Mechanizmy adaptácie a učenia v priestorovom sluchu

Človek je často vystavený zložitým prostrediam, ktoré sa sústavne menia a v ktorých sa nachádza viacero stimulov naraz. Na to, aby človek správne identifikoval relevantné senzorické podnety, musia sa mozgové mechanizmy spracovania informácie neustále adaptovať s cieľom čo najlepšie sa prispôsobiť špecifikám aktuálnej scény. Zároveň sa tieto mechanizmy neustále učia na základe predošlých skúseností, aby sa dosiahlo zlepšenie používaných perceptuálnych stratégií. V prednáške predstavím niekoľko psychofyzikálnych, neurozobrazovacích a modelárskych štúdií, ktoré skúmali mechanizmy adaptácie a učenia pri vnímaní polohy hovoriaceho v koktail party situáciách, pri sluchovom vnímaní vzdialenosti, a pri učení sa nových fonetických kategórií cudzieho jazyka.